Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 561) dotyczącym ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w dniach 29.03.2021 roku – 9.04.2021 roku Przedszkole nr 54 pozostaje zamknięte dla dzieci.

Wyjątek stanowią dzieci rodziców, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2000 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty , o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzice Ci składają wniosek o zorganizowanie opieki dla dzieci, zawierający oświadczenie o zatrudnieniu w w/w podmiotach do dyrektora przedszkola w wersji papierowej lub e-mailowej (skan z czytelnym podpisem Rodzica).

Dyrektor Przedszkola nr 54 w Lublinie

 Elżbieta Siebielec

Tutaj można pobrać wniosek:http://www.p54.lublin.eu/wp-content/uploads/wniosek.pdf