Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Uprzejmie informujemy, iż dnia 15 września 2022 r oku została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 4424 uchwała nr 1273/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 roku, zmieniająca uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin. Zgodnie z uchwałą zmianie ulega wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, z 1 zł do 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 października 2022 roku.