Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w kancelarii w terminie do 9 czerwca 2017 roku do godziny 15:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.