WIZJA PRZEDSZKOLA

„PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE”

Przedszkole nr 54 w Lublinie to placówka otwarta i wrażliwa na zmienne oczekiwania dzieci, rodziców  i środowiska lokalnego. Wszyscy zgodnie z posiadanymi kompetencjami i możliwościami współtworzą przedszkole, które dąży do ciągłego podnoszenia jakości usług, by zaspokoić oczekiwania swoich „klientów”.

MISJA PRZEDSZKOLA

 1. Najwyższą wartością jest dla nas dziecko i jego potrzeby.
 2. Wspieramy, wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami.
 3. Zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworzymy optymalne warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
 4. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 5. Poszukujemy nowych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych.
 6. Zapewniamy dziecku pełne bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Traktujemy każde dziecko podmiotowo.
 7. Tworzymy inspirujące środowisko do zabawy, pracy i nauki.
 8. Na wniosek rodziców organizujemy zajęcia dodatkowe.
 9. Stosujemy racjonalne zasady żywienia.
 10. Dbamy o wysoką kulturę osobistą personelu.
 11. Wobec rodziny (opiekunów) pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Informujemy na bieżąco o postępach dzieci. Uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres realizowanych zadań.