Tematy kompleksowe na okres 27.02.2023 r. – 31.03.2023 r.

 • „Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć – z wizytą u dentysty ” – 27.02.2023r. – 3.03.2023r.
 • „Wiosenne prace w ogrodzie, czyli poznajemy pracę ogrodnika” – 6.03.2023r. – 10.03.2023r.
 • „Zielony ogródek przedszkolaka” – 13.03.2023r. – 17.03.2023r.
 • „Już bocian leci ciszą się dzieci – idzie wiosna” – 20.03.2023r. – 31.03.2023r.

Główne zadania do realizacji:

 • przypomnienie i utrwalenie zasad higieny jamy ustnej,
 • przypomnienie właściwego sposobu mycia zębów,
 • utrwalenie specyfiki zawodu stomatologa,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki, ze zmianą tempa,
 • wdrażanie do zgodnej zabawy w większych zespołach,
 • rozwijanie umiejętności odtwarzanie słyszanego rytmu,
 • zapoznanie z kolejnymi etapami wzrostu wybranych roślin ogrodowych,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego sadzenia i siania roślin,
 • zapoznanie z właściwą pielęgnacją roślin w ogrodzie,
 • założenie w sali zielonego kącika,
 • zapoznanie z pracą ogrodnika,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin ogrodowych,
 • rozwijanie umiejętności bezpiecznego użytkowania podstawowych narzędzi ogrodniczych,
 • pobudzanie kreatywności dzieci poprzez twórcze działania,
 • rozwijanie zdolności twórczych oraz sprawności manualnej,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • kształtowanie umiejętności pełnienia obowiązków dyżurnego w zielonym kąciku,
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych oraz obrazowania tekstu piosenki ruchem,
 • kształtowanie umiejętności społecznych,
 • przypomnienie nazw i wyglądu pierwszych zwiastunów wiosny,
 • zapoznanie z ptakami przylatującymi do na wraz z nadejściem wiosny,
 • „Maszeruje wiosna” – nauka słów i melodii piosenki z dziecięcego repertuaru,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i określania liczebności zbiorów.11,722 Chirurgia Stomatologiczna Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF

„W ogrodzie” – M. Konopnicka (fragment)

Pójdź, la­lecz­ko, do ogro­du,
Słon­ko cud­nie dziś przy­grze­wa!
Znać i ko­chać trze­ba z mło­du


Na­sze kwia­ty, na­sze drze­wa!
To jest, wi­dzisz, ślicz­na róża:
Masz, po­wą­chaj! Hop do góry!


jak uro­śniesz, bę­dziesz duża,
To do­sta­niesz kwia­tek któ­ry.
Tu­taj pod nią sto­kroć świe­ci
I fi­joł­ki pa­trzą z traw­ki;
Bar­dzo brzyd­ko, kie­dy dzie­ci
Dep­cą kwia­ty dla za­baw­ki!
One wszyst­kie czu­ją, żyją,
A ten za­pach – to ich du­sza.
Taką łap­kę za­raz bija,
Co to każ­dy kwia­tek ru­sza.
Patrz! Tu ro­sną tu­li­pa­ny,
A tam znów nar­cy­zy kwit­ną,
A tu bra­tek głów­kę wzno­si…

„Maszeruje wiosna”

Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony
A z nich każdy jest zielony.

„Przyjście wiosny” – J. Brzechwa

Na­plot­ko­wa­ła so­sna,
że już się zbli­ża wio­sna.

Kret skrzy­wił się po­nu­ro:
„Przy­je­dzie pew­nie furą”.

Jeż się na­je­żył sro­dze:
„Ra­czej na hu­laj­no­dze”.

Wąż syk­nął: „Ja nie wie­rzę.
Przy­je­dzie na ro­we­rze”.

Kos gwizd­nął: „Wiem coś o tym.
Przy­le­ci sa­mo­lo­tem”.

„Skąd zno­wu – rze­kła sro­ka –
Ja jej nie spusz­czam z oka
I w ze­szłym roku, w maju,
Wi­dzia­łam ją w tram­wa­ju”.