Przedszkole nr 54 Chef girl preparing healthy food vegetable salad over white background
w Lublinie
oraz Polskie Stowarzyszenie DALTON

serdecznie zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału
w

I Międzynarodowym konkursie fotograficznym
„Wielkie małych kucharzenie”.

Cele konkursu:

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Rozwijanie samodzielności dzieci.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji czynnościowych zgodnie
  z założeniami pedagogiki Planu Daltońskiego.
 • Zachęcanie dzieci do poznawania nowych smaków, niwelowanie animozji żywieniowych.
 • Kształtowanie wrażliwości smakowych i estetycznych podczas prezentacji dania.
 • Promowanie kulinarnych predyspozycji dzieci.
 • Kształtowanie poczucia sprawstwa – „potrafię to zrobić”.
 • Rozwijanie pomysłowości i kreatywności nauczycieli w interpretacji tematu.
 • Integrowanie placówek oświatowych.

Regulamin konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest:
 • przygotowanie dowolnej, „zdrowej” potrawy według instrukcji czynnościowej;
 • wykonanie 4 fotografii w formacie A5 przedstawiających:
 • proces przygotowania potrawy (3 zdjęcia);
 • gotową potrawę (1 zdjęcie);
 • dołączenie 4 częściowej instrukcji czynnościowej w formacie A4;
 • nadanie oryginalnego tytułu potrawie;
 • opracowanie przepisu.

 

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci 5, 6 letnich oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego.
 2. Każda placówka może nadesłać 1 komplet zdjęć oraz załączniki opisane w punkcie 1.
 3. Maksymalna liczba uczestników przygotowujących potrawę tj. 4 dzieci i 1 nauczyciel.
  5. Kryteria oceny prac: oryginalność potrawy, wykorzystanie „zdrowych produktów” do przygotowania dania, samodzielność – stopień zaangażowania dzieci, ogólny wyraz artystyczny przygotowanej potrawy, estetyka wykonania instrukcji czynnościowej.
  6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imiona i nazwiska, wiek dzieci, adres placówki, numer telefonu, adres e – mail, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca. Metryczkę należy przygotować w formie komputerowej (czcionka: Times New Roman 12). Informacje te należy umieścić na odwrocie jednej z fotografii. Ponadto należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i zgodę na udostępnianie wizerunku dziecka.
 4. Prace prosimy przesłać do dnia15.01.2017r. na adres:

Przedszkole nr 54
ul. Lwowska 34
20-128 Lublin

Polska
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

 1. Prace zostaną ocenione przez niezależne jury, powołane przez organizatorów w skład, którego wejdzie m. in. członek Polskiego Stowarzyszenia DALTON.
  9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dwóch edycjach tj.:
 • regionalnej,
 • międzynarodowej.
  O terminie rozstrzygnięcia zostaną powiadomieni Państwo drogą elektroniczną
  i telefoniczną.
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: www.blizejprzedszkola.pl, www.p54.lublin.eu, www.dalton.org.pl
  11. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody i wyróżnienia, a nauczyciele pod kierunkiem których zostały wykonane prace podziękowania.
  12. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
  13. Wszystkie fotografie wyeksponowane będą na wystawie pokonkursowej na terenie przedszkola.
  14.Do kompletu zdjęć oraz załączników opisanych w punkcie 1 prosimy o dołączenie załącznika nr 1 i nr 2.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych uczestników
  w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 922) – Załącznik nr 1.

Organizatorzy:
Dyrektor Elżbieta Siebielec
Prezes PS DALTON Katarzyna Dryjas
Nauczycielki: Jolanta Kamińska
Katarzyna Barszcz
Telefon kontaktowy: 512-260-897, 697-469-354

The 54th Kindergarten in Lublin, in cooperation with Dalton Polish Association,

have the pleasure to invite preschool children and teachers to take part in

the 1st International Photography Competition,
titled „
Great cooking by the little”

               

Aims of the competition:

 • Shaping healthy eating habits.
 • Developing children’s autonomy.
 • Shaping the attitude of responsibility for given tasks.
 • Developing successful cooperation between children completing given tasks.
 • Shaping the ability of understanding action instructions, according to Dalton’s pedagogy principles.
 • Encouraging children to discover new tastes, reducing eating animosities.
 • Promoting children’s culinary tastes.
 • Shaping children’s awarness of their abilities – “I can do this.”
 • Developing teachers’ creativity in interpreting the subject.
 • Integrating educational institutions.

 

Rules of the competition:

 1. The subject of the competition is:
 • Preparing a healthy dish, following the action instructions.
 • Taking four A5 photographs showing:
  • the process of preparing the dish (3 photographs).
  • the ready dish (1 photograph).
 • Attaching one action instruction in A4 format.
 • Giving the dish an original name
 • Preparing a recipe for the dish.
 1. The competition is aimed at 5, 6-year olds and kindergarten teachers.
 2. Each educational institution may submit one set of photographs with attachments listed in point 1.
 3. The maximum number of participants preparing one dish is 4 children and one teacher.
 4. Criteria for the works’ assessment: originality of the dish, the use of healthy products, autonomy- children’s involvement, the artistic value of prepared dishes, the esthetic value of action instructions.
 5. Each work should contain the following information: child’s name, age, address of the educational institution, telephone number, email address, name of the supervising teacher. The information should be printed in Times New Roman, size 12 and placed at the back of one of the photographs. An agreement to processing the children’s personal data and publishing their image should be attached.
 6. The works should be sent by 15th January 2017, to the following address:

 

Przedszkole nr 54

ul Lwowska 34

20-128 Lublin, Poland

with a “Konkurs fotograficzny” postscrip

 

 1. The works will be evaluated by an independent jury, instituted by the organisers and including a member of DALTON Association as one of the members.
 2. The competition will be settled on two levels:
 • local
 • international

You will be informed about the date of the results via email and telephone.

 1.  The results of the competition will be published on the following websites: www.blizejprzedszkola.pl, www.p54.lublin.eu, www.dalton.org.pl.
 2. The authors of the winning works will receive prizes and mentions, and the supervising teachers will receive certificates.
 3. All the works will become property of the organisers and will not be sent back to the authors.
 4. All the photographs will be displayed at an exhibition organised in the 54th  Kindergarten in Lublin.
 5. The participants are asked to send the attachments listed in point 1, as well as attachments 1 and 2.
 6. The organiser has the right to process personal data of the participants for marketing purposes, following the Data Protection Act 1997 (Dz. U. 2016., no 0, item.922) – attachment 1.

 

Organisers:

Elzbieta Siebielec – the Headmaster of the 54th Kindergarten in Lublin

Katarzyna Dryjas – the President of PS Dalton

Jolanta Kaminska, Katarzyna Barszcz – teachers

telephone numbers: 512-260-897, 697-469-354

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę, na mocy art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 922), na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w środkach masowego przekazu oraz stronach internetowych organizatorów

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)*

……………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa placówki i miasto)*

na potrzeby I Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Wielkie małych kucharzenie”.

                                                                  ……………………………

……………………………

                                                                                              Data i czytelny podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów

 

*wypełnić drukowanymi literami

 

Załącznik nr 2

 

Formularz zgłoszeniowy*

 

Imię
i nazwisko dziecka
(max. 4)

Nazwa placówki, adres, telefon kontaktowy Tytuł potrawy

Imię
i nazwisko nauczyciela

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

     

 

*wypełniać drukowanymi literami

 

Attachment 1

 

DECLARATION

Following the Data Protection Act 1997 (Dz. U. 2016., no 0, item.922) , I give consent to the processing of my child’s personal data and publishing their image in mass media and the organiser’s website

……………………………………………………………………………………………………………

(child’s name and surname)*

……………………………………………………………………………………………………………………….

(name of educational institution and city/town)*

 for the needs of the 1st International Photography Competition, titled „Great cooking by the little.”

 

 

 

                                                                  ……………………………

……………………………

                                                                                                              Date and legible signature of child’s parent or legal guardian

*please use capital letters

 

Attachment 2

 

APPLICATION FORM*

 

Child’s name and surname
(max. 4)

Name of the institution, address, telephone number Name of the dish

Teacher’s name and surname

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

     

 

*please use capital letters