1. Dzieci do przedszkola mogą przyprowadzać i odbierać jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Dziecko z jakimikolwiek symptomami choroby (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu.
 5. Rodzice oraz inne osoby przyprowadzające lub odbierające dzieci, są zobowiązani do rygorystycznego przestrzegania na terenie przedszkola wszelkich środków ostrożności: m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.
 6. W holu przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący – każdy rodzic/opiekun wchodzący do budynku musi bezwzględnie zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola przyprowadzają dziecko do holu przedszkola i tam przekazują je pracownikowi przedszkola. Do szatni przedszkolnej z dzieckiem wchodzą wyłącznie rodzice dzieci nowo przejętych do przedszkola.
 8. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ograniczają czas przebywania z dzieckiem do minimum tak, by umożliwić sprawne przyprowadzenie i odbieranie dzieci przez inne osoby.
 9. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić z do sali zajęć.
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników, innych rodziców i dzieci wynoszącego minimum 1,5 m.
 11. Dzieci z domu do przedszkola nie mogą przynosić żadnych zabawek, jak również z przedszkola do domu nie zabieramy zabawek.
 12. W momencie odbioru dziecka i wyjścia z sali, dziecko nie powraca już do sali, jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.
 13. Nauczyciele pilnują, by przed opuszczeniem sali dziecko załatwiło potrzeby fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy.
 14. Należy unikać (jeżeli to możliwe) przyprowadzania i odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.
 15. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych i zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenie.