Dnia 13.03.2019r. odbyły się w grupie VI zajęcia otwarte według koncepcji F. Froebla

z wykorzystaniem elementów pedagogiki planu daltońskiego.

Temat zajęć: „W marcu jak w garncu” – tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi mowy i myślenia.

Cele:

-utrwalenie wiadomości dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie wiosną

-kształtowanie u dzieci wrażliwości na otaczające piękno przyrody

-rozwijanie kompetencji językowej i komunikatywnej u dzieci

-kształtowanie czynności intelektualnych: pamięci, spostrzegawczości, koncentracji uwagi

-nabywanie umiejętności rozróżniania stronności ciała

-kształtowanie poczucia rytmu

-rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalenie podstawowych figur geometrycznych

-stymulowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-wdrażanie dzieci do współpracy i zgodnego współdziałania w grupie

-rozwijanie samodzielności i kształtowanie sprawstwa podczas wykonywania zadań

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie