W naszej grupie odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem tych zajęć było: „Praca pocztowców” – stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu procesów poznawczych dzieci.

CELE:
Poznawcze:
usystematyzowanie wiedzy na temat działalności urzędu pocztowego,
utrwalenie symbolu graficznego znaków matematycznych: <, >, =;
Kształcące:
– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
– rozwijanie umiejętności stosowania znaków: <, >, =;
– utrwalenie poznanych cyfr,
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie
– kształtowanie umiejętności samokontroli
Wychowawcze:
rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania;
– rozwijanie samodzielności i kształtowanie poczucia sprawstwa podczas wykonywania zadań;