REJESTRACJA GODZINY WEJŚCIA I WYJŚCIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice,

Prezydent Miasta Lublin realizując cele i zadania ujęte w strategii i rozwoju miasta, której jedną ze składowych jest poprawa efektywności działania jednostek oświatowych oraz podniesienie jakości usług dla mieszkańców miasta, od roku 2015 realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”.

Informujemy, że w ramach projektu zmianie ulega sposób rejestracji godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin opłata za czesne naliczana jest za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej (ponad 5 godzin dziennie) w wysokości 1,00 zł.

Dotychczas godziny pobytu za które rodzice ponosili opłaty rejestrowane były przez nauczyciela, natomiast obecnie wraz z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 obowiązek ten zostanie powierzony rodzicom.

Do rejestracji wejść i wyjść rodzicom służyć będzie elektroniczny czytnik umieszczony przy wejściu do placówki na którym rodzic będzie zaznaczał wejście i wyjście z przedszkola używając indywidualnego numeru PIN lub aplikacja mobilna za pomocą której rodzic skanował będzie kod QR umieszczony na drzwiach przedszkola wchodząc i wychodząc z przedszkola.

Brak wykonania przez rodzica opisanych czynności skutkował będzie automatycznym zarejestrowaniem obecności dziecka w przedszkolu w pełnych godzinach pracy placówki tj. 6:00-17:00 .

Wszelkie informacje dotyczące dziecka, pobytu oraz wysokości opłat za pobyt dostępne będą dla rodzica po zalogowaniu się do dziennika elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej: https://logowanie.edu.lublin.eu/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fcufs.edu.lublin.eu%253a443%252flublin%252fAccount%252fLogOn%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dAdfsLight%2526ru%253d%25252flublin%25252fFS%25252fLS%25253fwa%25253dwsignout1.0%252526wreply%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fuonetplus.edu.lublin.eu%2525252flublin%2525252fLoginEndpoint.aspx%26wct%3d2020-07-24T10%253a22%253a09Z

Do dziennika logujemy się wprowadzając adres e-mail podany w przedszkolu. Instrukcja do pierwszego logowania znajduje się tutaj: https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/inline/4.aspx

W przypadku problemów z zalogowaniem prosimy o kontakt z przedszkolem w celu weryfikacji poprawności adresu e-mail.

Instrukcje dotyczące rejestracji pobytu za pomocą aplikacji mobilnej do pobrania tutaj: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/a-podgajna/mobilna_rejestracja_obecnosci_instrukcja_dla_rodzicow.pdf

KOD DZIECKA DO POBRANIA W KANCELARII PRZEDSZKOLA.