Propozycje tematów kompleksowych
na okres 7.06 – 30.06.2021 r
 • „Poznajemy zawody”
 • „Lato, lato, lato czeka”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów;
 • uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec każdego rodzaju pracy/zawodu;
 • zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami lata jako pory roku,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem;
 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas letniego wypoczynku;
 • zachęcanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu;
 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci;
 • rozwijanie aktywności językowej,
 • kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym;
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku;
 • kształtowanie umiejętności segregowania ze względu na podaną cechę;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • zachęcanie do wspólnego śpiewania oraz muzykowania;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • kształtowanie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
 • wzbogacenie doświadczeń plastycznych dzieci;
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych norm i zasad;
 • kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wdrażanie dzieci do samodzielności.

Wiersz: ,,Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski

Jedziemy na wakacje

do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko

o piękną pogodę. 

Jedziemy na wakacje

nad morze, na plażę.

Kolorowe muszelki

przynieś, falo, w darze. 

Jedziemy na wakacje

w te góry wysokie

.Nie chowajcie się, szczyty,

za mgłą, za obłokiem.                               

Jedziemy na wakacje

Na Mazury? Może!

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,

czekaj na nas w borze!

Piosenka: „Hej, ho przygoda czeka…”

Hej, ho przygoda czeka,

Hej, ho wakacji czas.

Hej, ho wyruszamy,

hen w daleki świat.

Hej, zdziwi się mama,

Hej, zdziwi się tata,

Kiedy w rejs wypłynę

dookoła świata.